Alati

Adekvatni i prilagođeni alati povećaće efikasnost, značajno umanjiti troškove, a operativni rizik svesti na najmanju moguću meru

IFRS 9 Alat

Imajući u vidu naše značajno iskustvo u implementaciji MSFI 9 standarda u čitavoj regiji, identifikovali smo najveće izazove sa kojima su se banke i finansijske institucije suočile u tom procesu. Kao odgovor na identifikovane izazove nastalo je naše rešenje koje pokriva celokupan proces obračuna ispravke vrednosti:

 • Raspodelu portfolija u Stage 1, Stage 2 i Stage 3 i prateći obračun ECL-a
 • Obračun PD-a (uključujući primenu makro varijabli i scenario analizu)
 • Obračun LGD-a
 • Izveštajni modul

 

Glavne prednosti našeg alata su praktičnost, fleksibilnost i jednostavnost za upotrebu. Rešenje je prilagođeno veličini i kompleksnosti banaka i finansijskih institucija na lokalnom i regionalnom tržištu. Omogućava simulacije različitih načina obračuna (na primer: PD po matricama 3x3 ili 5x5, različitih scenarija, izmene kriterijuma za definisanje Stage-a...itd.)

EWS Alat

Imajući u vidu globalna ekonomska kretanja, a posebno činjenicu da se značaja sredstva ulažu u povećanje efikasnosti poslovanja, odnosno na smanjenje troškova, efikasno upravljanje kreditnim rizikom, odnosno finansijskim ili komercijalnim potraživanjima predstavlja značajnu polugu za ostvarenje tog cilja. Ovo pre svega važi za finansijske institucije (banke i osiguranja), kao i za pružaoce usluga za veliki broj korisnika koji periodično tu uslugu plaćaju – komunalne usluge, prodaja električne energije, telekomunikacione usluge… Povećanje efikasnosti u naplati može značiti smanjenje nenaplativih potraživanja, odnosno smanjenje ispravki istih, što značajno može da unapredi profitabilnost institucije ako se zna da se radi o velikom broju dužnika odnosno značajnim iznosima potraživanja koja su svakog meseca u manjem ili većem kašnjenju.

Sistem ranog upozorenja (EWS) predstavlja skup pravila, procedura i modela uz adekvatan alat koji treba da prepozna klijente koji su potencijalno problematični, na osnovu modela baziranog na istorijskim informacijama, a imajući u vidu neke karakteristike svakog klijenta. EWS Tool koji je kompanija Risk Consulting razvila obuhvata sledeće:

 • Statistički model koji se razvija na bazi istorijskih podataka klijenta
 • Alat za scoring (određivanje nivoa rizičnosti svakog klijenta)
 • Liste klijenta po rizičnim kategorijama
 • Modul za praćenje akcija na nivou portfolija
 • Modul za izveštavanje

Uzimajući u obzir specifičnost svakog klijenta, postojeći program se menja prema zahtevima svakog konkretnog klijenta što omogućava da se alat i ceo sistem prilagode klijentu, a ne klijent alatu.

EWS se razvija posebno za svaku pojedinačno značajnu vrstu portfolija. Na primer, poseban set indikatora se razvija za pravna lica (delom zasnovano i na finansijskim izveštajima), a posebno za portfolio fizičkih lica (podaci o zaduženosti, visini zarade, posebno podaci o ponašanju u toku trajanja finansijskog sredstva). Shodno tome, i procesi upravljanja klijentima na watch ili prevention listama se dizajniraju posebno.

NPL Management Alat

NPL Management ALAT koji je kompanija Risk Consulting razvila namenjen je Bankama i drugim finansijskim institucijama koje se bave, primarno ili sekundarno, upravljanjem problematičnim plasmanima (NPL). Alat je zamišljen da prati proces od početka do kraja, a predstavlja kulminaciju višegodišnjeg iskustva iz pomenute oblasti. Alat sadrži više modula i to:

 • Klijentski modul – sadrži sve relevantne finansijske i nefinansijske informacije o klijentu i svim njegovim plasmanima i kolateralima
 • Modul za praćenje postupka – u skladu sa opredeljenom strategijom prati se postupak restrukturiranja, izvršenja ili stečaja
 • Modul za izveštavanje – sadrži setove izveštaja za praćenje postupaka kako na pojedinačnom nivou tako i na nivou portfolija
 • Administratorski modul – modul za dodeljivanje prava pristupa i upravljanje potrfolijima