USLUGE KOJE PRUŽAMO


RISK

IFRS 9

Risk Consulting vam može ponuditi rešenja u obliku konsultantskih usluga, kao i alata za sve izazove koje MSFI 9 donosi u narednom periodu. Naše praktično iskustvo znači da klijenti mogu očekivati profesionalno rešenje zasnovano na značajnom regionalnom iskustvu koje će biti potpuno prilagođeno veličini, kompleksnosti i preferencijama svakog klijenta.

Planovi Oporavka

Uvođenjem obavezne pripreme planova oporavka za banke, regulatori zahtevaju potpunu integraciju ovih planova u sistem upravljanja rizicima, što podrazumeva veliko angažovanje resursa na nivou cele organizacije. Naše iskustvo u oblasti pripreme planova oporavka pomoći će vam pre svega u postavljanju adekvatnih indikatora i setovanje adekvatnog nivoa limita kako bi se pokrio čitav spektar stresa. Analizu opcija oporavka i njihove sprovodljivosti i stvarnih efekata. Tu smo da vam pružimo podršku u razumevanju supervizorske ocene plana i obezbedimo kontinuirano unapređenje plana oporavka.

Skoring Modeli

Skoring modeli, u savremenom poslovanju finansijskih institucija, predstavljaju jedan od najvažnijih alata za unapređene poslovanja. Mogu se primeniti u mnogim sferama poslovanja, za upravljanje kreditnim rizikom, povećanje produktivnosti, redukciju troškova, poboljšanje prodaje, zadržavanje već postojećih klijenata itd. Tim iskusnih profesionalaca firme Risk Consulting može vam pomoći u postavljanju i razvoju skoring modela za bilo koju od navedenih potreba.

Saznajte više o RISK uslugama

FINANSIJE

Izrada Planova i Budžeta

Priprema adekvatnih planova/budžeta postaje neophodnost u vremenu gde se ekonomski ciklusi primetno skraćuju. U ovom kontekstu adekvatno upravljanje rizicima podrazumeva i precizne planove razvoja osnovnih risk pokazatelja. Naše usluge podrazumevaju uspostavljanje procesa planiranja kvaliteta kreditnog portfolija kao i integaciju pokazatelja LCR. Nivo detalja prilagođen je složenosti poslovnih aktivnosti i potrebe menadžmenta za adekvatnim praćenjem poslovnih rezultata sa jedne i nivoa rizika sa druge strane.

Regulatorno Izveštavanje

Konstantna evolucija Basel standarda nameće pred banke izazov adekvatne raspodele sredstava i ljudi koji će učestvovati u razvoju internih sistema zbog potreba praćenja likvidnosti kroz 2 nova racija (Basel III) i izmene na nivou praćenja kreditnog i naročito operativnog rizika. Mi smo tu da vam pomognemo u sagledavanju potreba razvoja informacionih sitema za potrebe praćenja novih regulatornih racija; kako se pripremiti za novi način praćenja kreditnog i operativnog rizika usled uvođenja Standardizovanog Pristupa Merenju (Standardized Measurement Approach – SMA) i njihovog uticaja na kapitalne zahteve.

Upravljanje Kapitalom

U svetlu razvoja bazelskih standarda kapital postaje oskudan resurs koji zahteva konstantno i adekvatno upravljanje. Novi regulatorni zahtevi povećavaju pritiske za dokapitalizacijom. Naša uloga je da vam pružimo podršku u pripremi metodologije i matrice za utvrđivanje materijalno značajnih rizika.Sveobuhvatni pregled i unapređenje ICAAP procesa sa akcentom na pregledu obračuna rizikom ponderisane aktive i predlozima za moguće uštede. Integracija ICAAP u proces odlučivanja i upravljanja.

Saznajte više o Finansijskim uslugama

ALATI

IFRS 9 Alati

Kao odgovor na identifikovane izazove nastalo je naše rešenje koje pokriva celokupan proces obračuna ispravke vrednosti – IFRS 9 ALAT.

EWS Alat

Sistem ranog upozorenja (EWS) predstavlja skup pravila, procedura i modela uz adekvatan alat koji treba da prepozna klijente koji su potencijalno problematični, na osnovu modela baziranog na istorijskim informacijama, a imajući u vidu neke karakteristike svakog klijenta.

NPL Management Alat

Upravljanje problematičnim potraživanjima na individualnom nivou može značajno uticati na profitabilnost finansijske institucije. Povećanje efikasnosti naplate direktno utiče na dobit, dok implementacija alata koji prati ceo proces smanjuje uglavnom visoke troškove ovog procesa.

Saznajte više o Alatima