Finansije

Savremeni pristupi u kontroli finansija mogu imati značajan uticaj na povećanje profitabilnosti

Izrada Planova i Budžeta

Sa sve složenijim regulatornim zahtevima i implementacijom novih računovodstvenih standarda, priprema adekvatnih planova/budžeta postaje neophodnost u vremenu gde se ekonomski ciklusi primetno skraćuju. U ovom kontekstu adekvatno upravljanje rizicima podrazumeva i precizne planove razvoja osnovnih risk pokazatelja u okviru redovnog budžetskog procesa, a naročito praćenje kvaliteta aktive u kontekstu MSFI 9 i rizika likvidnosti u kontekstu Basel III standarda. Naše usluge podrazumevaju uspostavljanje procesa planiranja kvaliteta kreditnog portfolija po stage-u, praćenje kretanja NPL na apsolutnom i relativnom nivou, kao i integaciju pokazatelja LCR kao ključnog pokazatelja kratkoročne likvidnosti. Sama metodologija i nivo detalja prilagođeni su složenosti poslovnih aktivnosti i potrebe menadžmenta za adekvatnim praćenjem poslovnih rezultata sa jedne i nivoa rizika sa druge strane.

Regulatorno Izveštavanje

Konstantna evolucija Basel standarda pokazala je da svaki naredni korak nameće sve veće zahteve u pokriću rizika kapitalom uz poboljšanje kvaliteta tog kapitala. Pored toga, uvođenje dodatnih obaveznih racija postavlja pred banke izazov adekvatne raspodele sredstava i ljudi koji će učestvovati u razvoju internih sistema. Kao što znamo Basel III je kao jedan od noviteta uveo praćenje likvidnosti kroz 2 nova racija LCR i NSFR. Gledajući unapred Basel IV, između ostalog, donosi izmene na nivou praćenja kreditnog rizika i stavlja mnogo veći akcenat na specifično praćenje operativnog rizika relevantnog za banku. Mi smo tu da vam pomognemo u sagledavanju potreba razvoja informacionih sitema za potrebe praćenja novih regulatornih racija; da sagledamo na koji način će primena izmene standardizovanog pristupa uticati na kapitalne zahteve; kako se pripremiti za novi način praćenja operativnog rizika usled uvođenja Standardizovanog Pristupa Merenju (Standardized Measurement Approach – SMA).

Upravljanje Kapitalom

U svetlu razvoja bazelskih standarda kapital postaje oskudan resurs koji zahteva konstantno i adekvatno upravljanje. Novi regulatorni zahtevi povećavaju pritiske za dokapitalizacijom. Identifikacija materijalno značajnih rizika za banke postaje potreba bez koje nije moguće očuvati nivoe kapitala na zahtevanom nivou. Naša uloga je da vam pružimo podršku u pripremi metodologije i matrice za utvrđivanje materijalno značajnih rizika uz ostvarivanje neophodne veze između biznis i risk strategije sa vašim apetitom za rizike. Razvoj metodologija za stres testiranje i sveobuhvatni pregled i unapređenje ICAAP procesa. Ostvarivanje ušteda kroz optimizaciju interno raspoloživog kapitala po tipovima rizika. Pregled obračuna rizikom ponderisane aktive i predlozi za moguće uštede. Integracija ICAAP u proces odlučivanja i upravljanja. Sve u cilju planiranja kapitala uzimajući u obzir nove regulatorne zahteve.