Marketing skorkardi (eng. CRM scorecard) koriste se za selekciju i identifikovanje klijenata za koje postoji...
Skorkardi za naplatu potraživanja (eng. Collection scorecard) koriste se za redukciju troškova bankaka i za...
Bihevioralni skorkard (eng. Behavior scorecard) predstavlja drugi najzastupljeniji model/skorkard u bankarskom sektoru. Ova vrsta skorkarda...
Aplikativni skorkard (eng. application scorecard) predstavlja jedan od dva najčešće korišćena modela za procenu rizika...